Oferta educationala

Oferta educaţională a şcolii reprezintă ”pachetul” de resurse şi servicii pe care şcoala le pune la dispoziţia beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, membrii ai comunităţii) în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse.

Școala Gimnazială Crețești își propune pentru anul școlar 2022/2023:

– să imprime viziunea şi misiunea şcolii tuturor factorilor interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

– să stabilească împreună cu personalul şcolii obiective pentru şcoală şi să articuleze aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere;

– să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi extracurriculare de la nivelul fiecărei clase;

– să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare;

– să stimulează practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă;

– să promoveze profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic;

– să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere

– să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a succesului;

– să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa şcolii, dar şi deschiderea serviciilor şcolii către comunitate;

– să promoveze utilizarea eficientă a resurselor şcolii.

 

Școala noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care:

– dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară;

– manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii;

– cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii;

 

Școala Gimnazială Crețești cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin:

– organizarea tuturor spaţiilor şcolii pentru a promova apartenenţa, incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă;

– respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din şcoală: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor);

– spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care sprijină învăţarea şi cu  mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de grup;

– accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii (bibliotecă, laboratoare, cabinete etc.);

– asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori;

– percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar.

Deviza:

       “EDUCAȚIE MAI BUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ »

 

Misiunea  unităţii de învăţământ

Şcoala Gimnazială Crețești oferă egalitate de şanse elevilor,  satisfăcând dorinţa
fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să utilizeze calculatorul, să comunice în limbile engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă procesului de globalizare.

Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să poată lua decizii  în privinţa propriului destin.

Prin serviciile aduse în plan social, cultural şi economic, şcoala oferă un parteneriat real comunităţii.

 

Planul de școlarizare pentru anul 2022-2023

Resurse umane- Anul 2022-2023

 • Elevi

Scolarizăm un număr de 126 de elevi şi 33 preşcolari. Elevii provin din satele Creţeştii de Sus, Creţeşti,Satu Nou şi Budeşti, sate componente ale comunei Creţeşti. Aceştia sunt repartizaţi în două grupe mixte de grădiniţă, 4 clase la ciclul primar şi în 4 clase la ciclul gimnazial. Din cauza numărului mic de elevi, clasele CP-IV funcţionează  în regim simultan.

Cadre didactice

Procesul instructiv-educativ este asigurat  în anul școlar 2022-2023 de o echipă didactică , formată din 20 cadre didactice.

 

Distribuţia după statut a personalului didactic angajat:

Personalul didactic

angajat

Total Preşcolar Primar Gimnazial
Titulari ai şcolii 6 2 4
Suplinitori calificaţi 13 1 2 10
Suplinitori necalificaţi 1 1  
TOTAL 20 2 4 14

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Gradul I-6 , Gradul II-2, Definitivat-7, Debutanţi-4

 • Personal didactic auxiliar

Total posturi -1-0,5 secretar,0,5  administrator financiar

 • Personal nedidactic

Total posturi-2,5 din care 1,5 ingrijitor, 1-muncitor au atributii de fochist

 • Resurse materiale

Școala Gimnazială Nr.1 sat Crețeștii de Sus funcționeză în trei localuri:unul construit în 2002 cu cinci  săli de clasă, cancelarie, birou pentru conducerea şcolii, sală pentru material didactic, altul construit în 2007 cu trei săli de clasă,cancelarie si un local construit în 2017  cu patru săli de clasă,cancelarie,sala materiale.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier bun, calculatoare, iar procesul de predare – învăţare se desfăşoară şi prin folosirea calculatoarelor din laboratorul de informatică. Există multifuncţionale, videoproiectoare cu ecran la fiecare școală, camere video și sistem de securitate.

De asemenea, la nivelul școlii există materiale sportive și materiale didactice pentru, matematică, fizică, chimie, biologie, limba română, istorie, geografie. Școala este dotată cu fax, și este conectată la Internet.Toate  corpurile de clădire  sunt prevăzute cu apă prin instalaţie hidrofor din puţ forat, iluminat natural şi artificial.

Toate corpuril de clădire au autorizație sanitară de funcționare. Școala Primara sat Crețești are autorizatie de securitate la incendiu.

Anul şcolar 2022-2023 a început  prin activități  de organizare a procesului de învăţământ : alegerea C.A al şcolii, elaborarea ROFUIP și R.I. ,constituirea comisiilor cu caracter permanent si a celor cu caracter  temporar și ocazional, al consiliului clasei, a comisiei  pentru evaluarea şi asigurarea calității, al consiliului reprezentativ al părinţilor.  Au fost întocmite: Planul de dezvoltare instituțională, Oferta Școlii, Planul operațional și planurile tuturor comisiilor din școală.  Orarul a fost întocmit ținându-se cont de curba de efort și de faptul că majoritatea  profesorilor au ore în  mai multe unități școlare . A fost ales Consiliul de administraţie al şcolii, din 7 membri : 3 cadre didactice, 1reprezentant al Consiliului local, 2 reprezentanti ai parintilor, 1 reprezentant al primarului  cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. Consiliul de administrație a aprobat R.OFUIP și RI. și a urmărit respectarea tuturor măsurilor propuse în planul de dezvoltare a școlii.

S-a respectat organigrama școlii, planul cadru în vigoare pentru învățământul primar și gimnazial– prin întocmirea schemelor orare, care au cuprins trunchiul comun si CDȘ( opţionale). Fiecare cadru didactic și-a întocmit planificarea respectând programa scolară în vigoare.

            Resursele financiare provin din finanțarea de bază, cost/elev și finanțarea complementară, asigurată din Bugetul Local, din care se plătește transportul cadrelor didactice, deoarece cadrele didactice sunt în mare parte din alte localități.. Deoarece în școala noastră  efectivele de elevi sunt mici, a fost nevoie de suplimentarea fondurilor de salarii . Serviciul contabilitate asigură buna desfășurare a activității, asigură plata salariilor la timp, procurarea combustibilului, a materialelor de igienizare, a obiectelor de inventar.

In anul scolar curent beneficiaza de burse 117  elevi  din care: 10 burse de merit,22 burse de studiu și 85 burse de ajutor social.

Echipa managerială asigură buna funcționare a procesului instructi-educativ din unitatea școlară.

 

Prin oferta educațională Școala Gimnazială Crețești, promovează imaginea școlii  la nivelul comunității locale, în rândul elevilor și a părinților prin următoarele aspecte:

1- Promovarea școlii  printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor educației  să fie prioritară;

2- Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul copiilor, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale folosite.

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, cât si în curtea acesteia (resurse umane, resurse logistice, locuri de joacă, resurse educaționale);

Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații instituției, pentru optimizarea atitudinii  părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul educației,   încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți copiii.

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale Crețești este definită în funcție de :

– opțiunile elevilor și ale părinților;

–  resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;

–  interesele comunității locale.

 

Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială Crețești și care fac obiectul acestei descrieri se referă la organizarea învățământului preșcolar,primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată.

Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile : informatica, matematica și știinte ale naturii, limbă și comunicare, limbi moderne de circulație internațională.

 

Modalități de promovare a ofertei educaționale

Promovarea ofertei educationale reprezinta o prioritate pentru conducerea Scolii Gimnaziale Crețești, aceasta apeland la modalităţi de informare accesibile si eficiente.

 

Obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale

 1. Informarea publicului/ comunității cu privire la activitatea școlii;
 2. Informarea părinților cu privire la specificul Școlii Gimnaziale Crețești și la opțiunile de studiu (oferta educațională).

 

Oferta extracurriculară

 1. Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar;
 2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței;
 3. Organizarea de excursii tematice;
 4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
 5. Organizarea de serbări, concursuri;
 6. Organizarea unor activități cultural- artistice;
 7. Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;
 8. Participarea elevilor la cercuri tematice.

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea profesorilor.

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

 

Oferta de discipline opţionale:

 

                                              

Parteneriate

– cu instituţii ale comunei noastre cât şi cu şcoli din alte localităţi.

 

Școala mai oferă:

Spații curate și îngrijite –exigență și disciplină

Consultații gratuite la disciplinele de examen – română, matematică

Activităţi de remediere şcolară;

Activităţi de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă;

Beneficii pentru educația copiilor şi a tinerilor;

Spaţiu de repetiţii pentru grupurile culturale şi muzicale

O abordare pozitivã şi alternative constructive pentru copiii care au nevoie de susţinere specialã pentru a-i face sã lucreze bine

Un mediu incluziv care faciliteazã implicarea părinţilor şi a membrilor comunitãţii;

Lecţii/activităţi de înaltă ţinută  profesională în care se îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

 

Școala este:

 – primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi.

– şcoala în care pãrinții şi elevii sunt consideraţi importanţi;

– școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor;

– școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea;

– școala în care fiecare elev are şanse egale de succes;

– este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite.

– este parte integrantã şi membru entuziast al comunitãţii în care este situată

 

Programul școlii

Activităţile didactice în cadrul Şcolii Gimnaziale Crețești se desfăşoară într-un singur schimb:

-între orele 8.00 – 14.00;

Ora de curs are o durată de 45 de minute, cu pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după a doua oră la ciclul primar.

Ora de curs are o durată de 50 de minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 15 de minute după a doua oră la ciclul gimnazial.

 

Elevii şi profesorii – activul cel mai important al şcolii

Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea continuă:

profesori grad didactic I –

profesori grad didactic II –

profesori definitivat –

profesori debutanţi  –

premii şi menţiuni la concursurile judeţene·

 

Relații de colaborare

 

Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită.

Colaboratorii noștri:

 • Primăria Crețești
 • Biserica ortodoxă Crețești
 • Poliţia Crețești
 • Dispensarul Crețești